Informacja o kandydatach na przedstawicieli „niesamodzielnych” nauczycieli zgłoszonych w wyborach uzupełniających do Kolegium elektorów oraz do Rady Wydziału Neofilologii w kadencji 2020-2024 02 czerwca 2020

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z informacją Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów na przedstawicieli „niesamodzielnych” nauczycieli akademickich Wydziału Neofilologii, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 3 lit. b Statutu UW, zgłoszonych w wyborach uzupełniających w dniach 1-9 czerwca 2020 r. do Kolegium elektorów Wydziału Neofilologii oraz do Rady Wydziału Neofilologii w kadencji 2020-2024.


Funkcjonowanie Wydziału od dnia 25 maja 2020 r. w związku ze stanem epidemii 30 maja 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, co następuje:

  • od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów w skróconych godzinach pracy:

– Dziekanat: pon.-pt., godz. 09.00-14.00

– Sekcja Ekonomiczno-Finansowa: pon.-pt., godz. 09.00-14.00

– Kierownik obiektów Dobra 55, Oboźna 8 mgr Krystyna Kochman: pon.-pt., godz. 08.00-12.00

– Sekcja Informatyczna: praca zdalna, proszę wyłącznie o kontakt pod adresem it@wn.uw.edu.pl lub w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu (22) 552-60-66 (możliwe nagranie wiadomości głosowej)

– Sekretariat Studium Doktoranckiego: wt., czw., godz. 09.00-14.00

Rekomenduje się, by wszelkie sprawy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie we wskazanych godzinach dyżurowania. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, proszę przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów równocześnie należy przesyłać pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Dokumenty papierowe, w szczególności finansowe, należy przesyłać pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Przez Kancelarię Ogólną UW będzie też kierowana poczta z Dziekanatu i Sekcji Ekonomiczno-Finansowej do Jednostek Wydziału.

  • zajęcia dla studentów odbywają się w formie zdalnej. Instytuty i Katedry Wydziału ogłosiły na swoich stronach internetowych informacje dotyczące zajęć prowadzonych w tej formie. Informacje na stronach internetowych Jednostek:

Instytut Anglistyki 

Instytut Germanistyki

Instytut Romanistyki 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Katedra Hungarystyki 

Katedra Italianistyki

  • Sekretariaty i Biblioteki poszczególnych Jednostek Wydziału pracują w trybie dyżurowym, a informacje dotyczące kontaktowania się z nimi znajdują się na ich stronach internetowych.
  • W uzasadnionych przypadkach wejścia do budynków Uniwersytetu użytkowanych przez Wydział są możliwe, z zachowaniem warunków sanitarnych uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów w sprawie koronawirusa SARS-COV-2 na stronie uniwersyteckiej, gdzie znajdą też Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19.


Wybory 2020 na UW 16 stycznia 2020

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze. Aktualne informacje dotyczące wyborów na Wydziale Neofilologii znajdą Państwo w zakładce “Wybory 2020-2024” (https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/wybory-2020-2024/). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonych tam uchwał Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Ponadto informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.


“Równoważni” na UW 22 października 2019

W październiku ruszyła kampania społeczna “Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a zarazem wszyscy są w niej równoważni. To oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, a osoby, które jej doświadczają znajdą na uczelni wsparcie.

Zachęcamy do śledzenia kampanii na stronie internetowej (http://rownowazni.uw.edu.pl/wszyscy-jestesmy-rownowazni/) oraz w mediach społecznościowych.

 


Wdrażanie założeń nowego Statutu 18 października 2019
1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął w głosowaniu podczas posiedzeń 19 i 26 czerwca najważniejsze uniwersyteckie dokumenty. Przyjęcie nowego Statutu i Regulaminu Studiów oraz uchwalenie Regulaminów szkół doktorskich związane jest z dostosowaniem uczelni do zapisów obowiązującej od jesieni 2018 roku Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.


Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) 22 lutego 2019

 

 

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.