Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego UW 08 kwietnia 2016

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na swoim Wydziale/Jednostce Organizacyjnej aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według  obowiązującego wzoru można odbierać  w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej.

Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz  w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony. Wypełniony kwestionariusz  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale w terminie do dnia 18 kwietnia 2016.

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.


URLOPY MACIERZYŃSKIE 16 marca 2016

Proszę osoby składające podanie o przyznanie urlopu macierzyńskiego o jednoczesne dołączenie wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich o okres odpowiadający okresowi trwania w/w urlopu. Prosimy także o każdorazowe podawanie aktualnych danych adresowych, numeru indeksu wraz z rokiem rozpoczęcia studiów, wskazanie macierzystego Instytutu oraz nazwiska promotora.


Uwaga: Osoby ubiegające się o przedłużenie studiów doktoranckich

Proszę o podanie przez promotora opiniującego wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich przewidywanej daty obrony pracy doktorskiej. Prosimy też pamiętać o umieszczaniu na wniosku aktualnych danych adresowych, numeru indeksu z rokiem rozpoczęcia studiów, wskazanie Instytutu macierzystego i promotora.


UWAGA: ODBIÓR INDEKSÓW I DECYZJI STYPENDIALNYCH 01 marca 2016

Bardzo proszę o pilne zgłaszanie się do sekretariatu Studium Doktoranckiego pok. nr 2047, II p. przy ul. Dobrej 55 osób, które dotychczas nie odebrały:

  • indeksów wydawanych dla doktorantów pierwszego roku studiów wraz z decyzjami o przyjęciu i książeczkami zdrowia;
  • indeksów z ubiegłorocznym zaliczeniem roku;
  • decyzji stypendialnych (w tym również ubiegłorocznych).

 


Procedura ubiegania się o miejsca w Domach Studenta UW. 10 sierpnia 2015

Zarząd Samorządu Doktorantów UW w porozumieniu z Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przedstawia procedurę ubiegania się o miejsca w Domach Studenta UW dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016.

Przypominamy, że doktoranci mogą ubiegać się wyłącznie o miejsce w pokoju dwuosobowym. Osoby ubiegające się o zakwaterowanie wraz z małżonkiem i/lub dzieckiem proszone są o złożenie wniosku dla każdej osoby oddzielnie. W takiej sytuacji obowiązuje jeden komplet dokumentów.

Opis procedury – LINK

Wniosek o miejsce w DS – LINK