Stypendia naukowe na rok akademicki 2019/20 29 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca macie Państwo możliwość aplikowania przez system USOS o stypendia naukowe rok akademicki 2019/20.

Przed wypełnieniem wniosku proszę pamiętać o sprawdzeniu, na którym roku akademickim aktualnie się Państwo znajdujecie – do momentu rozliczenia roku akademickiego 2018/19 proszę nie aplikować o stypendia na rok 2019/20!

 

O stypendium Rektora dla doktorantów (dawniej stypendium dla najlepszych doktorantów) będzie można aplikować najprawdopodobniej od 8 października 2019 (prosimy monitorować system USOSweb).

 

Termin składania podań w Sekretariacie SD, wraz z załącznikami upływa 14 października 2019 r.*

* przez datę złożenia wniosku rozumie się datę dostarczenia wygenerowanego z USOSweb wniosku do jednostki (ew. datę nadania go pocztą) a nie datę zarejestrowania wniosku w USOSweb.

 


Konferencja Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 – 29 października, Warszawa 07 sierpnia 2019

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 będzie miało na celu omówienie i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Podczas EFA 2019 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi:

 

  • procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa),
  • postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne – skuteczność JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich,
  • JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta,
  • aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia,
  • przygotowanie użytkowników – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu,
  • perspektywy doskonalenia JSA – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych,
  • możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi studiów z JSA.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy dr. Andrzeja Kurkiewicza z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka – Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna, a także dr. Marka Kozłowskiego – Kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: efa@efpe.org.pl. Jednocześnie informuję, że ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjmowaniu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zachęcamy także do przesyłanie nam proponowanych zagadnień, które mogłyby zostać uwzględnione w konferencyjnym panelu dyskusyjnym. 

Formularz zgłoszeniowy EFA 2019

EFA 2019


“Acta Humana” – nabór tekstów 29 lipca 2019

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do X numeru, którego temat przewodni brzmi: NEGACJA

Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

• Bunt – kontestacja – sprzeciw;

• Koncepcje i praktyki oporu;

• Strategie uniku, wycofania się, odmowy;

• Pozycja autora wobec rzeczywistości;

• Bohater kontra rzeczywistość. Bohater kontra struktura;

• Antybohaterowie nowymi protagonistami;

• Fenomen „złej” sztuki; • „Na przekór” – w kontrze do kultury, rzeczywistości;

• Negacja i progres (np. zmiany gatunkowe, spór o feminatywy);

• Koncepcja artystycznej krytyki i krytyki artystycznej krytyki (Boltanski, Chiapello);

• Moralne katharsis w sztuce – o niemożności moralitetu;

• Ostateczność, horyzont negacji (np. eschatologia, apokalipsa);

• Negacja i demokratyczność

• Negacja w języku (np. mowa nienawiści, język polityki, działania ideologii, język reklamy);

• Negacja a przestrzeń. Obszary „dominujące” a peryferie i półperyferie;

• Zjawisko negacji w teorii i metodach badawczych. Kwestionowanie paradygmatów badawczych.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 31 października 2019 r.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl. Kontakt mailowy: redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl


Godziny otwarcia sekretariatu Studium doktoranckiego 04 lipca 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że sekretariat Studium doktoranckiego w okresie wakacji przyjmuje interesantów w godz. 10.00-14.00.


IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW-FILOLOGÓW FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI: JĘZYK, LITERATURA, DYDAKTYKA 24 czerwca 2019

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów prowadzących badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, glottodydaktyki oraz innych specjalności filologicznych.

Formuła konferencji umożliwia prezentację osiągnięć absolwentom różnych filologii, którzy postanowili dać wyraz swojej miłości do słowa poprzez dalsze zgłębianie wybranych aspektów języka, literatury i kultury. Celem spotkania jest przedstawienie szerokiego spektrum zainteresowań filologów, ukazanie różnorodności prowadzonych przez nich badań zarówno
pod względem przedmiotu, jak i metodologicznym. Wymiana doświadczeń, uwag
i spostrzeżeń, niezbędna dla doskonalenia warsztatu badawczego początkujących naukowców, stwarza możliwość nawiązania ciekawej współpracy, lecz przede wszystkim stanowi świadectwo wartości badań humanistycznych we współczesnym świecie.

Język roboczy konferencji – polski. Przewidywany czas jednego wystąpienia – 15 minut.

Zgłoszenia na adres mailowy 2019konferencja@gmail.com na załączonym formularzu są przyjmowane do 31 lipca 2018 roku. Wiadomość o włączeniu referatów do programu konferencji zostanie przekazana drogą mailową do 7 sierpnia. Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł należy wnieść do 31 sierpnia (nr konta zostanie podany po akceptacji tematu przez organizatorów). Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub delegujące uczelnie. Nadesłanie zgłoszenia świadczy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konferencji (zamieszczenie programu konferencji na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej UR, zdjęć z wydarzenia w sprawozdaniach itp.).

Artykuły o objętości 8−10 stron opracowane wg zasad podanych w załączniku należy przysłać do 31 października 2019 roku. Teksty, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym (publikacja została zgłoszona do Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok 2020).

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:  2019konferencja@gmail.com

Strona konferencji:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej/fkw2019


Informacje dla obecnych doktorantów – Ustawa 2.0. 06 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dla obecnych doktorantów w związku ze zmianami związanymi z Ustawą 2.0.

1 najczęściej zadawane pytania KRD

2 Aktualni doktoranci w świetle nowych przepisów