Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego

 1. Podanie zaadresowane do Rady Wydziału Neofilologii o wszczęcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk humanistycznych, dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie językoznawstwa/literaturoznawstwa, specjalność…, zatwierdzenie tematu pracy pt. „…”(tytuł pracy podany w języku oryginalnym, j. polskim i angielskim), wyrażenie zgody na przedłożenie pracy w języku … (jeśli praca jest pisana w języku obcym), powołanie promotora oraz określenie dyscypliny dodatkowej (filozofia).
 2. Szczegółowy życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu magisterskiego.
 5. Wykaz publikacji – w tym proszę wskazać, które publikacje spełniają warunek określony w art. 11 ust. 2 Ustawy o stopniach i tytule naukowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.), który stanowi, iż warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej
 6. Koncepcja rozprawy doktorskiej.
 7. Można przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego – posiadanie certyfikatu zwalnia z egzaminu doktorskiego z zakresu języka obcego.
 8. Pisemna zgoda od opiekuna naukowego na objęcie obowiązków promotora.
 9. Opinia o doktorancie od opiekuna naukowego.
 10. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
 11. Osoby spoza UW zobowiązane są do podpisania umowy w sprawie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego lub do dostarczenia podpisanej umowy w sprawie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego przez „sponsora”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Neofilologii UW w 1 egzemplarzu.