Wykaz dokumentów


Wykaz dokumentów do wszczęcia postępowania habilitacyjnego:

 1. Część dorobku habilitanta stanowiąca osiągnięcie naukowe, które odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.); np. rozprawa habilitacyjna 8 egz.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora 1 egz.
 3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim i angielskim) 8 egz.
 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych 8 egz.
 5. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych habilitanta wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego 8 egz.
 6. Informacja o udziale w konferencjach i współpracy z instytucjami lub organizacjami w kraju lub za granicą, będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi 8 egz.
 7. Informacja o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich 8 egz.
 8. Informacja o działalności popularyzującej naukę 8 egz.
 9. Kilka opracowań habilitanta wykonanych po uzyskaniu stopnia doktora, uznanych przez niego za najważniejsze 8 egz.
 10. Kwestionariusz osobowy 1 egz.
 11. Zwięzła informacja o treści rozprawy habilitacyjnej 1 egz.

 

Ponadto, w Centralnej Komisji należy złożyć następujące dokumenty:

 

Przed złożeniem dokumentów w Centralnej Komisji uprzejmie prosimy o dostarczenie ich do Dziekanatu, w celu przedłożenia ich do oceny Dziekanowi Wydziału Neofilologii UW.