Informacje ogólne


Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w kwestii wystąpienia o finansowanie projektu badawczego, sporządzenia kosztorysu, a w przypadku pozyskania grantu  jego rozliczenia, prosimy o kontakt z  p. Izabelą Poniatowską: izabela.poniatowska@wn.uw.edu.pl , osobą odpowiedzialną za granty w sekcji ekonomiczno-finansowej Wydziału Neofilologii.

 

Co powinniśmy wiedzieć występując o grant?

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Projekt badawczy – jest przedsięwzięciem naukowym, o charakterze oryginalnego pomysłu, w którym ściśle określony jest początek i koniec, cel, metody  i kroki badawcze oraz oczekiwany rezultat, zaangażowanie zasobów ludzkich i materiałowych oraz przewidywany koszt. Oryginalność oznacza, że wynik przeprowadzonego w projekcie zamierzenia i jego końcowy rezultat w zauważalny sposób jest całkowicie inny niż podobne dotychczasowe przedsięwzięcia.

Kierownik Projektu (ang. Principal Investigator) – osoba odpowiedzialna za merytoryczną i finansową realizację projektu; pomysłodawca / pomysłodawczyni projektu badawczego, redaktor (lub współredaktor) wniosku grantowego.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (in. wniosek grantowy) – dokument w formie określonego formularza,  wypełnianego online przez  Kierownika Projektu, następnie weryfikowany przez uczelniane Biuro Obsługi Badań (BOB) i potwierdzany podpisem przez Kierownika Jednostki (Dziekana), przedstawiciela Kwestora oraz Rektora i kierowany (online lub/oraz poprzez wysyłkę wydruku) do jednej z instytucji finansujących (np. NCN, MNiSW, NCBiR) w celu otrzymania  dofinansowania. Aby wypełnić wniosek należy założyć konto w systemie OSF (p. poniżej).

Wniosek zawiera między innymi następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres do korespondencji, podstawowe dane jednostki naukowej;
 • informacje ogólne tj. tytuł projektu, planowany okres realizacji, streszczenie projektu;
 • ankieta dorobku naukowego kierownik projektu;
 • skrócony (do 5 str.) i pełny (do 15 str.) opis projektu badawczego
 • plan badań z podziałem na zadania badawcze;
 • kosztorys wraz z kalkulacją i uzasadnieniem poszczególnych pozycji kosztorysu.

System ZSUN/OSF – Zintegrowany System Usług dla Nauk/Obsługa Strumieni Finansowania, przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do:

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Narodowego Centrum Nauki (NCN)
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Kosztorys – zawiera szczegółowe dane finansowe w podziale na lata realizacji projektu oraz poszczególne pozycje kosztowe projektu.

Koszty bezpośrednie – są to koszty bezpośrednio wykorzystywane do realizacji danego projektu. Najczęściej koszty bezpośrednie dzielą się na:

 • koszty aparatury naukowo – badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 • koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji wniosków (w tym na umowę o dzieło, lub umowę zlecenie) oraz i stypendiów naukowych wypłacanych studentom i doktorantom
 • inne koszty bezpośrednie (np. materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty i konsultacje, inne).

Z kosztów bezpośrednich w projektach NCN nie mogą być finansowane m.in.  wydatki:

 1. Koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów,
 2. koszty subskrypcji, prenumerat ( z wyjątkiem kosztów zakupu  danych/baz danych lub dostępu do nich,
 3. koszty audytu zewnętrznego.

Koszty pośrednie – to koszty związane z materialnym zapleczem niezbędnym do przeprowadzenia projektu (np. pomieszczenie, prąd i woda, obsługa administracyjna budynku i instytucji itp.) związane z funkcjonowania instytucji (w tym przypadku infrastruktury Wydziału Neofilologii), w której przeprowadzony jest projekt. Stanowią one określony procent  kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania” (w przypadku projektów z NCN i dotacji MNiSW). Kosztami pośrednimi w projektach NCN są np.:

 1. koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 2. koszty bieżących remontów pomieszczeń,
 3. koszty  dostosowania  pomieszczeń  w  zakresie  niezbędnym  do  prowadzenia  zadań badawczych,
 4. opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
 5. opłaty  za  media  (energię  elektryczną, cieplną,  gaz  i  wodę,  opłaty  przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie,
 6. koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń,
 7. koszty utrzymania czystości pomieszczeń,
 8. koszty dozoru,
 9. koszty ubezpieczeń majątkowych,
 10. opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe.

Koszty kwalifikowane – to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem.

W przypadku projektów NCN, kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:

 1. poniesiony  w  okresie  realizacji  projektu  tj.  od  dnia  podpisania  umowy  o  realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,
 2. niezbędny dla realizacji projektu,
 3. poniesiony  w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych,
 5. zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na koszty kwalifikowalne projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty niekwalifikowane – to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem.

W przypadku projektów NCN kosztami niekwalifikowanymi są np.:

 1. zakup  lub  wytworzenie  aparatury  badawczej  o  jednostkowej  wartości  przekraczającej 150.000  zł  w  projektach  z  zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS),
 2. koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
 3. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego.

Umowa o dzieło („umowa rezultatu”) – umowa cywilnoprawna, poprzez zawarcie której wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, to znaczy zobowiązuje się do uzyskania pewnego wyniku swoich działań, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Za dzieło można uznać rezultat:

 • materialny np. napisanie utworu naukowego (np. artykułu lub książki), wykonanie tłumaczenia, korekty językowej, sporządzenie scenariusza wystawy, wykonanie witryny internetowej, sporządzenie słownika, opracowanie wyników ankiety w formie prezentacji, stworzenie systemu,  itp.) lub
 • niematerialny, gdy przedmiotem świadczenia jest np. nauczenie określonej umiejętności, przeszkolenie do zawodu, osiągnięcie ustalonego rezultatu, stworzenie nowego programu nauczania lub nowej metody badawczej.

Materialny rezultat umowy powinien być z góry określony w umowie.

Doprowadzenie do określonego z góry rezultatu (materialnego lub nie) dla zamawiającego może być przedmiotem umowy o dzieło, jeżeli taki rezultat możliwy jest do zdefiniowania. Tak więc np. wykonanie tłumaczenia konkretnego tekstu może być dziełem, podczas gdy stała usługa  tłumaczeniowa dziełem nie jest.

Umowa zlecenia („umowa starannego działania”) – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest wykonanie określonej czynności. Oznacza to, iż w umowie zlecenia ważna jest wykonywana praca (wykonywanie czynności) na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu – co jest przedmiotem umowy o dzieło. Umową zleceniem mogą być zatem objęte takie świadczenia, jak np.: wprowadzanie informacji do bazy danych, przeprowadzenie ankiety, przepisanie manuskryptu do komputera. Od początku 2017 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy w zakresie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia przy umowach zlecenia. Stawka minimalna przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł brutto.


Skąd wziąć pieniądze na podstawowe badania naukowe?

 


Pomocne linki!