Nostryfikacje dyplomów


Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych (magistra lub licencjata)

  1. Podanie do Rady Wydziału Neofilologii UW o wszczęcie postępowania  nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych (proszę podać uzyskany tytuł zawodowy: magister lub licencjat, nazwę uczelni, kierunek i/lub specjalność ukończonych studiów)
  2. Kopia dyplomu, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, oraz oryginał dyplomu – do wglądu
  3. Kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, indeks, wykaz przedmiotów i ocen lub inny dokument) przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego

Opłata za postępowanie nostryfikacyjne dyplomu ukończenia studiów wyższych wynosi 1.000 zł.


Nostryfikacja stopnia naukowego doktora

  1. Podanie do Rady Wydziału Neofilologii UW o wszczęcie postępowania  nostryfikacyjnego stopnia naukowego (proszę podać nazwę stopnia naukowego, dziedzinę i/lub dyscyplinę i/lub specjalność naukową oraz nazwę uczelni)
  2. Kopia dyplomu, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, oraz oryginał dyplomu – do wglądu
  3. Kopia rozprawy doktorskiej
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magister) bądź innego stosownego dokumentu, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego
  5. Oświadczenie, że stopień naukowy nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę

Opłata za postępowanie nostryfikacyjne stopnia naukowego wynosi 2.000 zł.