dr hab. Jerzy Mazurek
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Studiow Iberyjskich i Iberoamerykanskich
  Adres: ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja: przewodniczący Rady Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
  Specjalność: historia, literaturoznawstwo
  Strona WWW: www.iberystyka.uw.edu.pl
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:j.mazurek2@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1988 - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; 1991 - magister historii) oraz studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa i historii sztuki (Wydział Historyczny UW) oraz zarządzania (Wydział Zarządzania UW). W 1994 roku był stypendystą The Marshall Fund w Waszyngtonie. W czerwcu 2006 roku obronił rozprawę doktorską z historii Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). W 2014 roku uzyskał, na Wydziale Neofilologii UW, tytuł doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie (od 1998 r.), a od 2003 roku wykładowca (od 2010 r. adiunkt) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  emigracja z ziem polskich do krajów Ameryki Łacińskiej, miejsce Polonii w społeczeństwach latynoamerykańskich oraz relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej.

  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  • A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 1939), Editora Espaço Acadêmico, Goiânia 2016.
  • Piórem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872-1943), pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2013.
  • “Józek, what are you doing?” The Massacre of Jews Committed by the AK in the Village of Kosowice, “Holocaust Studies and Materials”, v.3, s. 405-432.
  • “Barwy Białe” on their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army against the Jews, “Holocaust Studies and Materials”, v.3, s. 433-480 [współautor: Alina Skibińska].
  • Polacy pod Krzyżem Południa/Os poloneses sob o Cruzeiro do Sul, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2009 [redakcja naukowa tomu + publikacja artykułu].

You have to be logged in to send messages