dr hab. Ewa Mioduszewska-Crawford
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: językoznawstwo
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:e.mioduszewska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  1984 doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, doktorat: Semantic sentence presupposition within a three-valued logic system, 1991 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, tytuł rozprawy: Conventional Implicature and Semantic Theory.

  57 publikacji (w tym 3 książki, artykuły, 3 tłumaczenia pozycji książkowych, (współ)redakcje tomów, hasła leksykograficzne w słowniku i recenzje), uczestnictwo w 55 konferencjach (z prezentacjami), zainicjowanie w 2002 roku serii międzynarodowych konferencji Interpreting for Relevance: Discourse and Translation (kontynuowanej do dziś), wprowadzającej na grunt polski teorię relewancji (stałe uczestnictwo Autorów teorii jako wiodących mówców) i organizacja 2 pierwszych spotkań, wypromowanie 14 doktorów, ponad 130 magistrów.

  Dydaktyka – od ponad 15 lat wyłącznie seminaria i autorskie kursy/wykłady; członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach językoznawczych: IPrA, SLE, SHP, PASE; administracja – z-ca dyrektora IA ds. naukowych (2005-2008), kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Neofilologii UW (2005-2008), czterokrotne semestralne zastępstwo Kierownika Zakładu Języka Angielskiego IA; stypendia: 09.1981-06.1982 USA (wymiana międzyuniwersytecka), 02.1986-02.1987 RFN (stypendium imienia Alexandra von Humboldta).

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  Semantyka, pragmatyka, teoria komunikacji, teoria relewancji, teoria analogii.

  Promotor prac doktorskich:

  wypromowani doktorzy

  Irmina Adamska Manifestness, truthfulness and relevance. A study of the Polish evidential and modal particles oczywiście (of course), rzeczywiście (indeed), na pewno (for sure), chyba (perhaps) and może (maybe) Obrona: 19.10.2004

  Marta Kisielewska-Krysiuk From logical form to explicature – a study of Polish non-inflected verbs. Obrona: 15.06.2004

  Katarzyna Kosińska Conversational humour: its functions and uptake in discourse: a corpus-based study. Obrona: 16.10.2008

  Mateusz Łuczak A relevance-theoretic corpus-based study of pragmatic ambiguity Obrona: 26.02.2004

  Paweł Mirecki Communication failure in conversation: a relevance-theoretic study Obrona: 09.06.2004

  Ewa Nowik Banter: a corpus-based relevance-theoretic study Obrona: 19.06.2007

  Agnieszka Piskorska Sentential inferences in R.W. Langacker’s cognitive grammar Obrona: 26.06.2001

  Dorota Rut-Kluz A relevance-based analysis of political speech (in contrast to everyday conversation) in Polish local 1998 election campaign Obrona: 21.01.2004

  Ewa Wałaszewska Negation for denial in English conversation Nadanie stopnia: 29.06.1999

  Aniela Korzeniowska (faktycznym promotorem był Prof. dr hab. O.A. Wojtasiewicz) Explorations in Polish-English mistranslation problems Nadanie stopnia: 17.12.1996

  Klaudia Dybko Semantic and pragmatic meaning of slogans from relevance-theoretic perspective: a corpus-based study Obrona: 17.04.2013

  Patrycja Szmyd Proverb comprehension: a study within ostensive-inferential communication theory Obrona: 14.05.2013

  Elwira Szechidewicz Relevance Theory application to psychotherapeutic discourse analysis Obrona: 28.09.2015

  Anna Wiechecka Indirect impoliteness - in search for an account. A corpus-based study. Obrona: 05.12.2016

  Najważniejsze publikacje naukowe:

  10 wybranych publikacji

  1. Ad-Hoc Concepts, Linguistically Encoded Meaning and Explicit Content: Some Remarks on Relevance Theoretic Perspective. 2015. W: Within Language, Beyond Theories (Volume III), chapter 5. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 81-96.

  2. (Inter?)subjectivity of Explicit Content in Relevance Theory. 2014. W: Anglica: An International Journal of English Studies 23/2. Warszawa: WUW: 103-112.

  3.Obscurity and Relevance. 2010. W: Lingua Terra Cognita II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 101-110.

  4. Relevance in Linguistics. 2008. W: 56 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica II, WNAP: 9-20.

  5. Teoria Relewancji. 2006. W: Metodologie Językoznawstwa. Podstawy Teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 155-173.

  6. Explicature, implicature, echoic use and negation. 2000. W: PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Wrocław: 195-201

  7. Conventional implicature and semantic theory. 1992. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

  8. Semantic Presupposition in a Three-Valued Logic System. 1992. W: Anglica. An International Journal of English Studies 4: 77-140.

  9.Conventional Implicature And Semantic Theory. 1989. W: Betriebslinguistik und Linguistikbetrieb Akten des 24. Linguistischen Kolloquiums, Universität Bremen, 4.-6. September, MaxNiemeyer Verlag: 139-158.

  10. Referential presupposition within U. Blau’s three-valued logic system. 1984. W: Theoretical Linguistics vol.11 3-3: 251-268.

  Plus ważniejsze publikacje dydaktyczne

  1. Kaznowski, A. (współautor) Exercises in English Struktural and Transformational Syntax. 1983. Warszawa: PWN. Książka

  2. ”Semantics: the study of meaning” . 1986. W: Kaznowski, A., (wyd.) Introduction to Linguistics. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział w książce.

  3. English is Fun. 1992. Unia Press. Książka (podręcznik pomocniczy dla szkół zatwierdzony przez MEN).

   

You have to be logged in to send messages