dr hab. Paweł Piszczatowski
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki
  Adres: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pok. 2.027
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:p.piszczatowski@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:1996: magister filologii germańskiej (dyplom z wyróżnieniem). 2000–2001: stypendium doktoranckie DAAD na Uniwersytecie w Hamburgu 2003: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa . 2015: doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Zainteresowania naukowe: – Paul Celan i literatura wobec Zagłady – Liryka niemieckojęzyczna XX i XXI wieku – Mistyka średniowieczna i teologia apofatyczna oraz jej recepcja w literaturze postoświeceniowej – Recepcja kultury dawnej w XX i XXI wieku – Ślady żydowskie w literaturze niemieckiego średniowiecza (Süßkind z Trimbergu, Dukus Horant) – Gotthold Ephraim Lessing i teologia – Twórczość pisarek i pisarzy z biograficznym doświadczeniem migracji – Literaturoznawstwo w perspektywie interkulturowej Projekty badawcze: – członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego "Badania nad kulturą dawną" – uczestnik międzynarodowego projektu badawczego "Literatura – konteksty" Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:I. Monografie naukowe i inne publikacje książkowe 1. Między racjonalizmem a nowym mitem. Lessing i teologia postoświeceniowa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013. 2. Znacze//nie wiersza. Apofazy Paula Celana, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackicj PAN, Warszawa 2014. 3. Paul Celan: język i Zagłada, ed. Adam Lipszyc i Paweł Piszczatowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 (Redakcja naukowa i wstęp wspólnie z Adamem Lipszycem). 4. Trauma i postpamięć. Literatura wobec Zagłady / Trauma und Postmemory. Literatur angesichts der Shoah, ed. Paweł Piszczatowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 (Redakcja naukowa, w przygotowaniu). 5. Diálogos. Das Wort im Gespräch, hg. v. Paweł Piszczatowski, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017 (Redakcja naukowa, w przygotowaniu). II. Publikacje naukowe w wydawnictwach książkowych (rozdziały i artykuły oryginalne) 1. Ciechanowska, Zofia (hasło w encyklopedii), w: Christoph König (Hg.), Internationales Germanistenlexikon 1800 - 1950, Tom 1, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2003, s. 333–334 (Współautor). 2. Zwischen Weltgeburt und Aopkalypse oder „das späte Ich” sucht nach dem verlorenen Paradies – Überdauernde Temporalstrukturen bei Gottfried Benn am Beispiel des Gedichts „Das späte Ich”, w: Gunter Martens (Hg,), Wege der Lyrik in die Moderne, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, s. 143–152. 3. „Die Erziehung des Menschengeschlechts” als Entwurf einer Neuen Mythologie, w: Ulrich Wergin, Karol Sauerland (Hg.), Literatur und Theologie. Schreibprozesse zwischen biblischer Überlieferung und geschichtlicher Erfahrung, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, s. 63–71. 4. Metafora, alegoria, przypowieść. Strategie retoryczne w pismach teologiczno-krytycznych Lessinga, w: Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk (ed.), Burzliwy wiek XVIII. (Teoria literatury żywa, tom II), Warszawa 2006, str. 45–59. 5. Prowokacja, skandal i doświadczenie prawdy – strategie polemiczne Lessinga w sporze o „Fragmenty“, w: Grażyna Kwiecińska et al. (ed.), Dir zur Feier – eine Freundesgabe für Karol Sauerland, Warszawa 2007, s. 75–96. 6. Monoteizm rozumu – politeizm sztuki: koncepcje nowej mitologii na pograniczu niemieckiego oświecenia i romantyzmu, w: Edwars Kasperski, Olaf Krysowski (ed.), Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, Warszawa 2008, s. 349–360. 7. Budda zaklęty w migdale i milczenie nieskończoności. Obrazy otwartego wnętrza w wierszach Rilkego „Buddha” (Als ob er horchte) i „Buddha in der Glorie”, w: Grażyna Kwiecińska, Krzysztof Tkaczyk (ed.), Ich bin eine Saite, über rauschende breite Resonanzen gespannt. Festschrift für Professor Barbara L. Surowska, Warszawa 2010, s. 211–222. 8. „Es steht das Nichts in der Mandel”. Celanowskie metafory bezruchu, pustki i nicości w kontekście teologii apofatycznej, w: Joanna Roszak (ed.) Kartki Celana. Interpretacje, Wydawnictwo Austeria, Kraków/Budapeszt 2012, s. 269–283. 9. Ocalić słowo - poetologia pamięci w wierszu “Śluza” Paula Celana, w: Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk (ed.), Zatopione w pamięci. Między wspomnieniem a fikcją literacką. Teoria literatury żywa, tom V), Warszawa 2012, s. 63–71. 10. Wie der Atem schaukeln kann – Herta Müllers „fremder Blick“?, w: Monika Wolting (Hg.), Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2013, s. 397–410. 11. Schwimmhäute zwischen den Worten. Celans Atopien der Gleichzeitigkeit, w: Grażyna Kwiecińska (Hg.), Die Dialektik des Geheimnisses, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York 2013, s. 177–185. 12. Kartografia utopii. Biblijny exodus i mit o Argonautach w wierszu Paula Celana „I z książką z Tarusy”, w: Marcin Klik, Justyna Zych (ed.), Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 131–148. 13. O syczeniu z bólu, morskich podróżach i krzysztale pamięci. Celan dochodzi do głosu, w: Adam Lipszyc, Paweł Piszczatowski (ed.), Paul Celan: język i Zagłada, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 253–271. 14. Theologische Brocken in Gedichten von Paul Celan aus dem Band „Die Niemandsrose”, w: Tim Lörke, Robert Walter-Jochum (Hg.), Religion und Literatur im 20. und 21. Jahrhundert. Motive, Sprechweisen, Medien, V&R unipress, Göttingen 2015, s. 335-352. 15. Przymus światła – ambiwalencje optyczne w późnych wierszach Paula Celana, w: Adriana Pogoda-Kołodziejak, Danuta Szymonik, Ewa Kozak (ed.), Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności, Siedlce 2015, s. 41–48. 16. „przed omilczającymi nas mistrzami” – mistyka średniowieczna w poezji Paula Celana, w: Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta (ed.), Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, Warszawa 2015, S. 45-55. 17. Anioł i kapo – hipostazy oprawcy w powieści Herty Müller „Huśtawka oddechu”, w: Adriana Pogoda-Kołodziejak, Robert Małecki (ed.), Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014, Warszawa 2015, s. 51–58. 18. Die neueste Celan-Forschung in Polen. Zwischenbilanz und Perspektiven, w: Ewa Żebrowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska (ed.), Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, Warszawa 2016, s. 206-212. 19. Dziewice i kochanki – erotyka w tekstach średniowiecznych poetek niemieckich, w: Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Małgorzata Sokołowicz (ed.), Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy, Warszawa 2016, s. 221–234. 20. Domy – litery – świece. Figuracje szabatu w poezji Paula Celana, w: Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk (ed.), Teoria literatury żywa, tom VI, Warszawa 2017 (w przygotowaniu). 21. Prosopopöischer Dialog. Zwischen Walther von der Vogelweide, Celan und den Toten, w: Diálogos. Das Wort im Gespräch, hg. v. Paweł Piszczatowski, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017 (w przygotowaniu). 22. Teopoetologia pamięci Paula Celana, w: Trauma i postpamięć. Literatura wobec Zagłady / Trauma und Postmemory. Literatur angesichts der Shoah, ed. Paweł Piszczatowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 (w przygotowaniu). III. Publikacje w czasopismach naukowych 1. Metafora i rzeczywistość – tradycja Arystotelesowska w świetle hermeneutyki Paula Ricouera, w: „Acta Philologica” nr 29, r. 2003, s. 165-178. 2. Offenbarung, Vernunft und ‚neues Evangelium‘ – Zur theologischen Problematik in Lessings Spätschriften, w: „Studia Niemcoznawcze” tom XXVIII, Warszawa 2004, s. 711-724. 3. „Biała mitologia” Jacquesa Derridy, czyli jak czytać palimpsesty, w: „Acta Philologica” nr 31, r. 2005, s. 5-13. 4. Między prawdą a fikcją tekstu – retoryka niedopowiedzenia we wstępie do „Wychowania rodzaju ludzkiego” Lessinga, w: „Acta Philologica” nr 33, r. 2007, s. 84-90. 5. Büchner in der Klinik Achterloo – Dürrenmatts fatalistisches Welttheater, w: „Acta Philologica” nr 35, r. 2009, s. 72-79. 6. Celanowska ‚fuga życia‘ – polifoniczny kontrapunkt w Egipcie, w: „OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch”, nr 2, r. 2012, s. 44-50. 7. Poza kratą mowy. Poetologiczne funkcje milczenia w wierszach Paula Celana z tomu “Sprachgitter”, w: „Teksty Drugie” nr 4/2013, s. 257-268. 8. Tam, gdzie zamarzają uczucia, czyli trauma narodzin i przymus życia. Ambiwalencje rytuałów odrodzenia w trzech wierszach Celana z tomu „Przymus światła”, w: „Teksty Drugie”, nr 5/2014, s. 212-229. 9. Eidos oka. Motyw migdału w poezji Paula Celana, w: „Studia Niemcoznawcze, tom LIV, Warszawa 2014, s. 427-436. 10. Przerwane opus magnum. O powieści Elfriede Jelinek „Dzieci umarłych” z Celanem w tle, w: „Acta Philologica” nr 45, r. 2014, s. 195-200. 11. „Beth, – das ist das Haus..." – Paul Celans Gedicht Hüttenfenster und die jüdische Identität nach der Schoah, w: „Acta Germanica: German Studies in Africa”, Heft 4/2015, s. 177-186. 12. Das Eposfragment Dukus Horant: ein mittelalterliches Zeugnis deutsch-jüdischer Interkulturalität?, w: „Kwartalnik Neofilologiczny”, z. 3/2016, s. 293-303. 13. In den Flüssen nördlich der Zukunft – Nordische Landschaften in Gedichten von Paul Celan, in: „Triangulum. Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Lithauen” 21/2016, s. 369-377.

You have to be logged in to send messages