Prof. UW dr hab. Tomasz G. Pszczółkowski
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki
  Adres:
  Stanowisko: prof. nadzw. UW
  Funkcja: kierownik Zakładu Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Germanistyki UW
  Specjalność: kulturoznawstwo, niemcoznawstwo, komparatystyka kulturowa
  Strona WWW: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=71758&lang=pl http://www.germanistenverzeichnis.phil.uni-erlangen.de/cgi-bin/gvz_ausgabe_int.pl  
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:t.g.pszczolkowski@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:1. mgr filologii germańskiej, 1974, Instytut Germanistyki UW: praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Elidy Marii Szaroty pt. Analyse der Menschheitsdämmerung; 2. dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 1985, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dra hab. Teodora Filipiaka pt. Społeczno-polityczna doktryna ordoliberalizmu w RFN; 3. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 1997, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, rozprawa habilitacyjna pt. Zur Methodologie der Interpretation des Politischen bei Friedrich Nietzsche;   4. prof. nadzw. UW od 1.07.1999 Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Kulturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego (historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo); Komparatystyka kulturowa - różnice kulturowe między Polakami a Niemcami w różnych dziedzinach; Metodologia nauk humanistycznych Promotor prac doktorskich:

  Anna Warakomska, Państwo pruskie w latach 1850-1870 i jego pisarze. Od “Realpolitik” do realizmu mieszczańskiego (2003).

  Anna Górajek, Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980-1989) (2006)

  Artur Stopyra, Literatura i kultura Księstwa Liechtenstein (2007)

  Michał Jamiołkowski, Oblicza dadaizmu oraz jego wpływ na rozwój kierunków artystycznych i literackich XX i XXI wieku (2008)

  Małgorzata Marcinkowska-Urban, Wysiedlenia Niemców z Dolnego Śląska i przesiedlenia Polaków na te tereny w literaturze i we wspomnieniach (2008)

  Monika Zielińska, Okres napoleoński w powieści historycznej NRD i PRL (2010)

  Agnieszka Pietrzak, Literatura niemieckojęzyczna imigrantów w Niemczech końca XX i początku XXI wieku (2010)

  Izabela Rapa, Publicystyka niemiecka wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce oraz stosunków polsko-niemieckich w latach 1990-2004 (2011)

  Joanna Andrychowicz, Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach oficjalnych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich (2013)

  Anna Damięcka-Wójcik: Obrazy USA w literaturze i publicystyce niemieckiej po 1989 roku (2013)

  Kamil Baczyński: Rewolta 1968 – 1978 i jej reperkusje kulturowe w ówczesnej publicystyce Republiki Federalnej Niemiec (2014)

  Łukasz Rosenfeld: Niemiecka literatura pop lat 90. – jej główne nurty, przedstawiciele oraz interpretacje. Twórczość Christiana Krachta i Benjamina von Stuckrad-Barrego (2014)

  Iwona Kamińska: Publicystyka i proza lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce i w Niemczech wobec rzeczywistości w obu krajach w latach 1980 – 1991 (2014)

  Grażyna Szurczak: Ucieczka Niemców z Prus Wschodnich 1944/1945 w literaturze niemieckiej lat 1945-2010 (2014)

  Aleksandra Stepanów: Karl Kraus i jego czasopismo „Die Fackel” (2015)

  Monika Welenc-Łojewska: Między integracją a asymilacją. Literatura i kultura twórców pochodzenia tureckiego w Niemczech (2015)

  Magdalena de Maere d’Aertrycke: Między „realnym” socjalizmem NRD a komunistyczną utopią. Twórczość Wolfa Biermanna w latach 1962- 1990 (2015)

  Ewelina Chądzyńska: „Szaleństwo w literaturze. Twórczość Michela Foucault w Polsce i w Niemczech” (2018)

   

   

  Najważniejsze publikacje naukowe:
  • Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków 1990
  • Zur Methodologie der Interpretation des Politischen bei Friedrich Nietzsche, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1996
  • Deutschland - Polen: Eine kulturkomparatistische Untersuchung, transcript Verlag Bielefeld 2015
  • Deutschland und die Deutschen in Forschung und Lehre. Studien zur kulturwissenschaftlichen Landeskunde, Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2017.
  Wybrane inne publikacje na stronie http://www.germanistenverzeichnis.phil.uni-erlangen.de/cgi-bin/gvz_ausgabe_int.pl Publikacje od roku 1990 dostępne są w PBN pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=WORK&search&filter.contributor=924483&sortAscending=false&sortField=PUBLICATION_DATE

You have to be logged in to send messages