dr hab. Maciej Smuk
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja: Dyrektor Instytutu Romanistyki
  Specjalność: językoznawstwo - glottodydaktyka
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:m.smuk@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • 2003 – magisterium uzyskane w Instytucie Romanistyki UW
  • 2003 – uprawnienia pedagogiczne
  • 2006 – Diplôme de Français des Affaires (DFA ) Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu
  • 2010 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Neofilologii UW; rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Zając, temat rozprawy: Wyzwania dla autentyczności w ujęciu glottodydaktycznym
  • 2016 - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Neofilologii UW
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Psychologiczne i społeczne uwarunkowania nauczania/uczenia się języków obcych Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Monografia
  • Smuk M. (2016). Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych. Wydawnictwo Werset – Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Lublin – Warszawa.
  Artykuły i rozdziały
  • Smuk M. (2017). „Barrières à la créativité dans l’apprentissage des langues étrangères et moyens de remédiation”, Revue du Centre Européen d’Études Slaves 6, Université de Poitiers, Poitiers (Francja).
  • Smuk M. (2016). „Bariery w nauce języków obcych – perspektywa uczących się” [in:] Jaroszewska A., Sujecka-Zając J. (red.). Neofilolog 47/2. Badania nad wielojęzycznością i rozwojem kompetencji międzykulturowej, Poznań – Warszawa, 171-185.
  • Smuk M. (2015). „Corrélations entre des variables personnelles et la maîtrise des langues étrangères au niveau C1” [in:] Wróblewska-Pawlak K., Sujecka-Zając J., Pachocińska E. (red.). Regards sur l’oral et l’écrit. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 201-209.
  • Kucharczyk R., Smuk M. (2015). „Plurilingual Competence and Existential Competence (savoir-être) of the Language Learner: A Successful Marriage?” [in:] Dubrovskaya T. V., Lobina Y. A. (red.). Young Scholars’ Developments in Linguistics: Tradition and Change. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 142-150 (przedruk).
  • Smuk M. (2015). „Oczekiwania studentów a profil absolwenta warszawskiej romanistyki. Ku redefinicjom czy modyfikacjom?” [in:] Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U. (red.). Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Wydawnictwo KUL, Lublin, 53-66.
  • Smuk M. (2014). „Le savoir-être des deux sexes face à l’apprentissage des langues: entre binarité et continuum” [in:] Rispail M. (red.). SOCLES Revue de SOCiolinguistique et de sociodidactique des LanguES 5/2014. Rôles masculins et féminins dans les usages sociaux langagiers: quelles rencontres? Quelles fractures? Quelles dynamiques?. École Normale Supérieure de Bouzaréah – Alger, Alger (Algieria), 87-100.
  • Smuk M. (2014). „Savoir-être: wyzwanie epistemologiczne” [in:] Baran-Łucarz M. (red.). Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 281-292.
  • Smuk M. (2014). „Le savoir-être de l’apprenant au service du processus d’autonomisation” [in:] FU Rong, Mogentale P. (red.). Synergies Chine 9/2014. Autonomie dans l’apprentissage des langues et apprentissage de l’autonomie. Éditions GERFLINT – Université des Langues étrangères de Beijing, Sylvains-les-Moulins – Beijing/Pékin (Francja – Chiny), 41-51.
  • Smuk M. (2014). „Poczucie własnej wartości – prognostyk sukcesu w uczeniu się” [in:] Sujecka-Zając J., Jaroszewska A., Szymankiewicz K., Sobańska-Jędrych J. (red.). Inspiracja – Motywacja – Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23-33.
  • Kucharczyk R., Smuk M. (2014). „Plurilingual Competence and Existential Competence (Savoir-Être) of the Language Learner – a Successful Marriage?” [in:] Rtishewa O. A., Gmyzina G. H., Lobina Y. A. (red.). Mолодёжь и наука: слово, текст, личность. Uljanovsk State Pedagogical University, Uljanovsk (Rosja), 14-21.
  • Smuk M. (2014). „Nowy model kształcenia nauczycieli języka francuskiego w Polsce (na przykładzie filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego)” [in:] Kowalczuk-Walędziak M., Korzeniecka-Bondar A., Bocheńska-Włostowska K. (red.). Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej – możliwości, wyzwania, inspiracje. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 209-220.
  • Smuk M. (2013). „Bycie sobą jako kompetencja ogólna ucznia. Między refleksją filozoficzną a praktyką dydaktyczną” [in:] Stańczyk J., Nowikiewicz E. (red.). Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 73-83.
  • Kucharczyk R., Smuk M. (2013). „(Re)découvrir son savoir-être à travers la compétence plurilingue” [in:] Pavelin Lešić B. (red.). Francontraste: l’affectivité et la subjectivité dans le langage. Centre International de Phonétique Appliquée, Mons (Belgia), 321-329.
  • Smuk M. (2013). „O czym i jak rozmawiać, by »było autentycznie«? Wyniki badania na temat autentyczności w klasie” [in:] Pawlak M. (red.). Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie. UAM w Poznaniu – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu – Wyd. PWSZ w Koninie, Poznań – Kalisz – Konin, 107-127.
  • Smuk M. (2013). „Definicje i redefinicje materiałów autentycznych – perspektywa podmiotowa ucznia”. Języki Obce w Szkole 1/2013. Frankofonia. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 76-81.
  • Smuk M. (2012). „Autour de quelques clichés sur le savoir-être dans l’apprentissage des langues”, [in:] Karpińska-Szaj K., Zając J. (red.). Synergies Pologne 9/2012. Autour de la compétence d’apprentissage de langues: gestion des ressources métacognitives et cognitives. Éditions GERFLINT – Université Pédagogique de Cracovie, Sylvains les Moulins – Cracovie (Francja – Polska), 77-88.
  • Szymankiewicz K., Smuk M. (2012). „Les stratégies métacognitives et le développement des compétences liées à l’expression écrite en fonction du niveau des apprenants” [in:] Valetopoulos F., Zając J. (red.). Les compétences en progression. Un défi pour la didactique des langues. Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie – Université de Poitiers-FoReLL EA 3816, Varsovie – Poitiers (Francja), 147-164.
  • Smuk M. (2012). „Du pluriculturel au pluriauthentique en classe de langue” [in:] Dinvaut A., Rispail M. (red.). Synergies Pays Riverains du Mékong 4/2012. Le plurilinguisme sur les bords du Mékong, enjeux sociolinguistiques et didactiques. Éditions GERFLINT – Université nationale de Hanoi, Sylvains les Moulins – Hanoi (Francja – Wietnam), 27-35.
  • Smuk M. (2011). „Kompetencje ogólne ucznia – od klasyfikacji do operacjonalizacji” [in:] Knieja J., Piotrowski S. (red.). Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Towarzystwo Naukowe KUL – KUL Jana Pawła II, Lublin, 39-50.
  • Smuk M. (2011). „Audyt językowy w nauczaniu osób dorosłych” [in:] Michońska-Stadnik A. (red.). Neofilolog 37. Kształcenie językowe dorosłych – nowe doświadczenia i wyzwania dla nauczycieli i lektorów, Poznań, 133-143.
  • Smuk M. (2011). „Strategie nauki języków obcych w turystyce w obliczu EURO 2012” [in:] Michałków I., Kariagin J. (red.). Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie – Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Warszawa – Kijów, 313-322.
  • Smuk M. (2011). „Strategiczne czytanie w języku obcym”, Języki Obce w Szkole 2/2011. Wyd. ORE, Warszawa, 13-15.
  • Smuk M. (2010). „Réflexion métalinguistique dans l’enseignement/apprentissage du FOS” [in:] Cortès J. et al. (red.). Dialogues et Cultures 55. Faire vivre les identités francophones. Actes du XIIe Congrès mondial de la FIPF – Québec 21-25 juillet 2008. Fédération Internationale des Professeurs de Français – Centre international d’études pédagogiques, Paris – Sèvres (Francja), t. 3 „Enjeux pédagogiques et didactiques”, 1699-1705.
  • Smuk M. (2009). „Od psychoterapii do dydaktyki – o autentyczności nauczyciela” [in:] Pawlak M., Derenowski M., Wolski B. (red.). Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu – UAM w Poznaniu, Poznań – Kalisz, 95-104.
  • Smuk M. (2009). „Autentyczność w glottodydaktyce w perspektywie badawczej” [in:] Widła H. (red.). Neofilolog 33. Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, 123-131.
  • Smuk M. (2009). „XII Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego – Québec 2008”. Języki Obce w Szkole 1/2009. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 168-170.
  • Smuk M. (2009). „Strategiczne podejście do rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych” [in:] Kucharczyk R., Smuk M., Szymankiewicz K., Zając J. (red.). Strategie uczenia się. Poradnik dla studentów I roku Instytutu Romanistyki UW. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29-33.
  • Smuk M. (2008). „Udział dyscyplin językoznawczych w badaniach glottodydaktycznych”. Języki Obce w Szkole 4/2008. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 15-26.
  • Smuk M. (2008). „Autentyczność w motywacji do nauki języków obcych” [in:] Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (red.). Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, t. 1, 125-135.
  • Smuk M. (2008). „Trois reflets de l’authenticité en classe de FLE” [in:] Albert S. et al. (red.). Le Passé dans le Présent, le Présent dans le Passé. JATEPress, Szeged (Węgry), 243-249.
  • Smuk M. (2007). „Praca ze słownikiem na kursach specjalistycznych, czyli o współpracy nauczyciela z lekarzami”. Języki Obce w Szkole 5/2007. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 157-163.
  • Smuk M. (2007). „Rozwijanie kompetencji tekstowej w specjalistycznych odmianach języka (na przykładzie języka francuskiego medycznego)”. Języki Obce w Szkole 2/2007. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 55-66.
  Redakcja tomów
  • Smuk M., Sobańska J. (red.) (2016). Neofilolog 46/2. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w różnych kontekstach glottodydaktycznych, Poznań – Warszawa.
  • Jaroszewska A., Smuk M. (red.) (2016). Neofilolog 47/1. Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości, Poznań – Warszawa.
  • Jaroszewska A., Karpeta-Peć B., Smuk M., Sobańska J., Sujecka-Zając J. (red.) (2016). Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Kucharczyk R., Smuk M. (red.) (2015). Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski. Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie, Varsovie.
  • Karpeta-Peć B., Kucharczyk R., Smuk M., Torenc M. (red.) (2014). Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Kucharczyk R., Smuk M., Szymankiewicz K., Zając J. (red.) (2009). Strategie uczenia się. Poradnik dla studentów I roku Instytutu Romanistyki UW. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Polska wersja publikacji: Moreau F. (2008). Opis kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów niejęzykowych i języka obcego w sekcjach dwujęzycznych. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
  Inne publikacje
  • Adaptacja podręcznika do nauki języka francuskiego jako obcego pt. Adosphère 1 (autorzy: Himber C., Poletti M.-L., wydawnictwo: Hachette, rok: 2015) do standardów MEN.
  • Lexique podręcznika do nauki języka francuskiego jako obcego pt. En action! 1 – Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (autorzy: Gallon F., Himber C., wydawnictwo: Hachette, rok: 2015).
  • Lexique podręcznika do nauki języka francuskiego jako obcego pt. En action! 2 – Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (autorzy: Gallon F., Himber C., wydawnictwo: Hachette; rok: 2016)

You have to be logged in to send messages