dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
  Funkcja:
  Specjalność: Językoznawstwo, socjolingwistyka
  Strona WWW: http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=669&uu_username=19
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:izapon22@op.pl Przebieg kariery naukowej:

  1976 magisterium w Instytucie Romanistyki UW
  1981 absolutorium w Instytucie Socjologii UW
  1989 doktorat w Instytucie Socjologii UW
  2006 habilitacja na Wydziale Neofilologii UW 2012 stanowisko profesora nadzwyczajnego 

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  Socjolingwistyka, dwujęzyczność, tożsamość i akulturacja imigrantów, socjolingwistyczne aspekty dyskursu (system adresatywny i formy adresatywne w j.polskim i francuskim, teoria grzeczności)

  Promotor prac doktorskich:Magdalena Grycan 2017 Najważniejsze publikacje naukowe:

  Językowe formy myślenia o Europie, w: Postrzeganie Europy J. Niżnik (red.), Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991, s. 56-75. 

  Rozmowa z Jacquesem Leenhardtem, Kultura i Społeczeństwo nr 2/1991. PAN Warszawa , s. 165-171. 

  Rozmowa z profesorem Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu, socjologiem wiedzy, Benjaminem Matalonem, Kultura i Społeczeństwo nr 1/1994. PAN Warszawa , s. 189-194. 


  Is it possible to become a „real” bilingual, a „real” bicultural? (Czy można stać się „prawdziwym” dwujęzycznym, „prawdziwym” dwukulturowym?) w: Europe in the move. Fusion or fission? David Marsh, Liisa Salo-Lee (eds.) Sietar Europa 1994. Proceedings, s. 164-170. 


  Dwujęzyczność a dwukulturowość, w: Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka (red.), Instytut Kultury, Warszawa 1995, s. 67-77. 

  Le français en Pologne: mythes et réalités, Josiane Boutet, Krystyna Wróblewska-Pawlak (red.) Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996. 

  Poles and their knowledge of foreign languages, Yearbook of Polish European Studies, 1997, vol. 1,.s. 251-257. 

  Co to znaczy być dwujęzycznym? Definicje teoretyczne a społeczne reprezenatcje dwujęzyczności, w: Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, H. Miatliuk, K. Bogacki, H. Komorowska (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Neofilologii, Białystok 2003, s. 453-462. 

  Język - tożsamość - imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, IR UW, Warszawa 2004, s. 625. 

  Imię dziecka jako wskaźnik akulturacyjnych planów rodziców-imigrantów, Socjolingwistyka, XXII, 2009, s. 137-152. 

  A la recherche de la sociolinguistique (en France), w : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, A. Dutka-Mańkowska, T. Giermak-Zielińska (red.), Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, s. 464-472. 

  Jedno- i dwujęzyczność z perspektywy neurolingwistyki, w: Gramaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, A. Dutka-Mańkowska, A. Kieliszczyk, E.Pilecka (red.), Warszawa, Wydawnictwa UWo, 2012, s. 337-344. 

  O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji, LingVaria, nr 1 (17)/2014, s.239-250. 

  wraz z Moniką Kostro, jako współautorka, m. in:
  De l’usage de certaines formes d’adresse françaises et polonaises dans le discours politique , w: J. Lis et T. Tomaszkiewicz (éds.), Francophonie et interculturalité, Łask, Leksem, 2008, s. 83-93. 

  Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny w polemicznym dyskursie politycznym, [w:] Forum Artis Rhetoricae nr 3/2011, M. Załęska (red. numeru), s. 37-57. 

  Using forms of address as a rhetorical means of constructing the ethos of the politician in the Polish political media discourse, w: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, M. Załęska (ed.), Cambridge Scholars Publishing 2012, s. 51-65. 

  Grzeczność jako termin w polskich, francuskich i anglo-amerykańskich ujęciach badawczych, w: Język a komunikacja, 31, Termin w językoznawstwie, D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Kraków, Tertium, 2012, s. 237-245. 

  Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym, „tekst i dyskurs – text und diskurs”, 2013 (wersja elektroniczna) s.153-168. 

  „Le rôle des formes d’adresse dans les stratégies de disqualification de l’adversaire politique femme dans le discours politique médiatisé”, [w:] A. Kieliszczyk, E. Pachocińska (red.), L’analyse du discours : de la théorie à la pratique, Warszawa 2014, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.59-74.

  „Regulowanie dystansu za pomocą form adresatywnych i jego znaczenie w dyskursie polityczno-medialnym” ,[w:] W. Fijałkowska, M. Izert, A. Kieliszczyk, E. Pilecka (red.) Etre philologue. Mélanges offerts à teresa Giermak-Zielińska, Warszawa 2015, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 275-294. 

  „Formy adresatywne w politycznym dyskursie medialnym: od socjolingwistyki do analizy dyskursu”, [w:] W. Czachur, A. Kulczyńska, Ł. Kumięga (red.), Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, Kraków 2016, Universitas, s.81-96. 

  Panie Prezydencie, Monsieur le Président... Formy adrestywne w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym, Warszawa 2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, stron 357. 

You have to be logged in to send messages