prof. Magdalena Danielewicz
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Katedra Lingwistyki Formalnej
  Adres: 00-312 Warszawa, ul. Dobra 55, pokój 2.048
  Stanowisko: profesor nadzwyczajny
  Funkcja: kierownik Katedry Lingwistyki Formalnej
  Specjalność: językoznawstwo
  Strona WWW: http://portal.uw.edu.pl/web/klf.uw.edu.pl/mdanielewicz
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:m.m.danielewicz@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  1. 1985 – praca magisterska pt. Pytania pozorne we współczesnej polszczyźnie  mówionej napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Grzegorczykowej

  2. 1995 – tytuł dr nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt.: O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych (promotor pracy:  prof. dr hab. R. Grzegorczykowa, recenzenci: prof. dr hab. H. Wróbel, prof. dr hab. M. Świdziński)

  3. 2003 – stopień doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Neofilologii UW w lutym 2003 roku (recenzenci dorobku naukowego: prof. dr hab. M. Grochowski, prof. dr hab. J. Szymura, dr hab. J. Wajszczuk); monografia habilitacyjna: Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, KLF, Warszawa 2002, ss. 382.

  4. 2014 – tytuł profesora belwederskiego na podstawie rozprawy: W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Bel Studio, Warszawa 2012,  ss. 291.

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:teoria języka, językoznawstwo ogólne, filozofia języka, semantyka lingwistyczna, leksykografia Promotor prac doktorskich:
  1. Celina Heliasz, Przysłówkowe wykładniki ograniczenia dostępu do wiedzy o działaniach.
  2. Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Operatory adnumeratywne w języku polskim – dystrybucja i znaczenie.
  3. Alicja Wójcicka, Czasowniki mówienia wskazujące na zaangażowanie odbiorcy w interpretację komunikatu.
  4. Otwarty przewód: Joanna Filipczak, Struktura tematyczno-rematyczna w polskim języku migowym.
  Najważniejsze publikacje naukowe:Monografie
  1. O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim, Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, ss. 125.
  2. Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Katedra Lingwistyki Formalnej UW, Warszawa 2002, ss. 382.
  3.   /z Andrzejem Bogusławskim/ Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Elma Books, Warszawa 2005, ss. 358.
  4. W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Bel Studio, Warszawa 2012,  ss. 291.
  5. Struktura i znaczenie zdań eksklamatywnych. Na materiale współczesnej polszczyzny, KLF UW, Warszawa 2014, ss. 124.
  6.  Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze, Wydawnictwa UW, Warszawa 2016, ss. 302.
  7. Przekład, wstęp i redakcja naukowa książki: Ferdynand de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Wyd. Akad. DIALOG, Warszawa 2004,  ss. 321.
  Artykuły
  1. La notion de ‘savoir que_’ dans la structure sémantique des verbes référant aux états cognitifs, w: Harald Weydt (éd.) Langue – Communauté – Signification. Apporoches en Linguistique Fonctionnelle. Actes du XXVème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Peter Lang, Frankfurt am Main 2002, s. 278-282.
  2. /z Anną Zielińską/ Mentale Verben in der Polszczyzna północnokresowa: Ein Klassifikationsversuch, w: "Zeitschrift für Slawistik" 48 (2003), Berlin: Akad.- Verl, s. 481- 505.
  3. /z Andrzejem Bogusławskim/, К вопросу о системе эпистемических предикатов с пропозициональной валентностью: ‘верить, что’  в его взаимоотношениях со ‘знать’, w: V. S. Chrakovskij (red.) Glagol'nye kategorii, Institut lingvističeskich issledovanij, Sankt Peterburg 2003, s. 9-24.
  4. Verbal mental predicates – a preliminary classification and problems of their semantic description, w: B. Nilsson, E. Teodorowicz- Hellman (eds.) Studies in Lexical Semantics, Stokholms Universitet Slaviska institutionen, Stokholm 2005, s. 97-125.
  5. Do czego służy słowo raczej?, "Polonica" 2006, t. XXVI-XXVII, s. 83-100.
  6. Cała ta leksykografia,  „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006 / 4 (202), s. 57-73.
  7. La place de l’accent de phrase et la signification des verbes épistémiques, w : H. Wlodarczyk éd. La focalisation dans les langues, L’Harmattan, Paris 2006, p. 177-186.
  8. Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim, w: P. Piper (red.) Zbornik Matice srpske za slavistiku  2007, 71-72, Novi Sad, s. 223-236.
  9. Jak nie należy opisywać przysłówków epistemicznych?, w: B. Wiemer, V. A. Plungjan (Hg.) Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband  72 (2008), München – Wien, s. 109-128.
  10. How to describe epistemic verbs? The case of the Polish predicate przypuszczać, że _, "Исследования по славянским языкам" 14-1, Корейска Ассоциациа Славистов, Сеул 2009, s. 155-167.
  11. Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii, „Prace Filologiczne”  2010, t. LVIII, s. 69-81.
  12. Metapredikativnye narečija. Postanovka voprosa, w: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”  2010, t. LXVI, s. 141-153.
  13. Linguist’s comments on dilemmas in the theory of imperatives, w: A. Brożek, J. Jadacki, B. Žarnić (eds.) Theory of Imperatives from Different Points of View, “Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University” 6, Wyd. Semper, Warszawa 2011, s. 44-46.
  14. Wieloznaczność – skaza na języku czy na jego opisie, w: M.Bańko, D. Kopcińska (red.) Różne formy, różne treści, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 37-48.
  15. Dziedzictwo Ferdynanda de Saussure’a w jednym z nurtów polskiej semantyki, w:  K. Petryk (red.) Strukturalizm, Tom 92 serii Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, IBL PAN, Warszawa 2012, 340-352.
  16. The structure and meaning of exclamatives – based on examples from modern Polish, w:  "Issledovanija po slavjanskim jazykam", 2015 / 20-1, Корейска Ассоциациа Славистов, Сеул, s. 65-76.
  17. Polskie sobie – wyzwanie rzucone lingwiście, w : L. Popović D. Vojvodić, M. Nomachi (red.) U prostoru lingvističke slavistike, Filološki Fakultet Universitetu Beogradu, Beograd 2015, s. 323 -342.
   

You have to be logged in to send messages