dr Sébastien Ducourtioux
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
 •  ul. Dobra 55
 • 00-312 Warszawa
  Stanowisko: Wykładowca
  Funkcja: Administrator strony internetowej i promocja Instytutu w mediach społecznościowych
  Specjalność: glottodydaktyka
  Strona WWW: http://irom.wn.uw.edu.pl
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:s.ducourtioux@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • 1997-Magister z ekonomii o specjalizacji handel zagraniczny (Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego w Dunkerque) .
  • 2010- magister z filologii romańskiej (IROM), dyplom z wyróżnieniem.
  • 2015, doktorat z filologii romańskiej (IROM), dyplom z wyróżnieniem.
  • Zatrudniony w Instytucie Romanistyki od 01.10.2013 na stanowisku wykładowca.
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Zadania multimedialne w hybrydowym nauczaniu języka francuskiego. Promotor prac doktorskich:Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zajac Najważniejsze publikacje naukowe:
  • 2011: „Rozwijanie kompetencji komunikatywnych w języku obcym w oparciu o materiały wizualny- przykłady ćwiczeń na platformie multimedialnej,” VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna
  • 2012: „E-learning and foreign language teaching: the challenge of a new student-teacher relationship”, E-learning for societal needs, Wyd. Studio Noa
  • 2012 (współautor Agnieszka Dryjańska): „Zajęcia na odległość w nauczaniu treści kulturowych”, Języki Obce w Szkole, FRSE
  • 2013 : „Multimedialna wiedza proceduralna w dydaktycy zadaniowej”, monografia tematyczna, PTN
  • 2014: „Helping the consolidation of an intercultural competence: an example from blended learning”, E-learning for societal needs, Wyd. Studio Noa
  • 2015: Dydaktyzacja treści multimedialnych w środowisku e-learningowym: bogactwo możliwości, Języki Obce w Szkole vol.4, str. 24-32 
  • 2016: „Pod żaglami interkulturowości - glottodydaktyczne wyzwania dla zadania multimedialnego” w Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego-między teorią a praktyka nauczenia (red. Anna Jaroszewska, Beata Karpeta-Peć, Maciej Smuk, Joanna Sobańska, Jolanta Sujecka-Zając), Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki UW, str. 127-136, ISBN: 83-88012-12-6 
  • 2016: „Creating an e-learning module to help language teaching: an example of Development Research ” w E-learning Vol.8 E-learning Methodology-Implementation and Evaluation (Red. Eugenia Smyrnova-Trybulska), Katowice-Cieszcyn: Studio NOA, str. 441-450, ISBN: 978-83-60071-86-1 
  • 2016: La tâche multimédia dans un enseignement/apprentissage hybride du FLE en philologie, Warszawa : Instytut Romanistyki, 284 str. , ISBN : 978-83-88012-91-4

You have to be logged in to send messages