dr Wanda Fijałkowska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: starszy wykładowca
  Funkcja:
  Specjalność: słowotwórstwo, składnia
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:w.fijalkowska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:1998 - uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy Etude des changements sémantiques dans le français et le polonais modernes sur l'exemple des quasi-diminutifs, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Giermak-Zielińskiej. XI 2003 - Obrona pracy doktorskiej pt.: Les infinitifs a sujet zéro dans le français contemporain [Bezokoliczniki z zerowym podmiotem we współczesnym języku francuskim] przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Giermak-Zielińskiej 01.04.2004 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Romanistyki UW Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Zainteresowania: słowotwórstwo z elementami semantyki, składnia z elementami semantyki, poprawność językowa w języku polskim i francuskim. Zajmowałam się m.in. - pojęciem interfiksu, - wyznaczaniem podmiotu domyślnego dla bezokoliczników z podmiotem zerowym, - pojęciem modyfikacji i mutacji u Milosa Dokulila, - wielomotywacyjnością. Ukończyłam pracę habilitacyjną nt. wymiany prefiksów jako nowej, autonomicznej techniki słowotwórczej w języku polskim i francuskim. Promotor prac doktorskich:nie dotyczy Najważniejsze publikacje naukowe:2004 - Les infinitifs à sujet zéro dans le français contemporain (pod nazwiskiem: Jadacka), Wyd. SEMPER, Warszawa, 146 s. 2004, „Okolicznik punktu widzenia?” in: La linguistique romane en Pologne: millésime 2004, Bohdan Bogacki, Teresa Giermak-Zielińska [red.]. Warszawa (pod nazwiskiem: Jadacka) 2006 – „In(ter)fixes en français et en polonais – valeur ajoutée ou ornement phonologique? in : K. Bogacki, A. Miatluk [red.], Semantic relations in Language and Culture, s. 137-142 (pod nazwiskiem: Jadacka) 2008 (a), „Holizm vs. redukcjonizm w naukach przyrodniczych”, w: Filozofia Nauki, Tom: 2 (62), Warszawa, s. 135-140. 2008 (b) "Słowotwórstwo w służbie humoru: francuski humor słowotwórczy w Internecie", in: Kwiatkowska A., Dżereń-Głowacka S [red.], Odcienie humoru, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski, s.105-111 (pod nazwiskiem Jadacka). 2010 "La substitution de préfixes comme méthode de dérivation de verbes" [w :] Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska Des mots et de texte aux conceptions de la description linguistique, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 157-165. 2014 « Le prefixoïde – un outil de description morphologique et element du systeme de la langue française et polonaise », in : LingVaria, nr 2(18), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW i Wydawnictwo « Księgarnia akademicka », Kraków, s.177-191. 2015 (a) Ce qui est et ce qui n’est pas un dérivé adjectival modificatif en polonais et en français, [w :] L’intensification et ses différents aspects, Wróblewska-Pawlak K., Kieliszczyk A. (red.) Wydawnictwa UW, Warszawa, s. 17-28. 2015 (b), Limites de la modification dans les substantifs dénominaux polonais et français, [w :] Pilecka E. (ed.), Kieliszczyk A. (red.), Être philologue. Études dédiées à Teresa Giermak-Zielińska, Wyd. UW, Warszawa, s. 69-79. 2016 (a) „Czy język stać na luksus wielomotywacyjności?” Poradnik Językowy, z.9, s. 15-23. 2016 (b) „Czy derywaty prefiksalne imienne wyrażają intensywność?” LingVaria nr 2(22), s. 71-82. 2016 (c) « Dictionnaire Synchronique des Familles dérivationnelles des mots français (DISFA) jako faza ewolucji słowotwórstwa gniazdowego », LingVaria; Nr 1(21), s. 151- 161, Kraków. 2016 (d) « La dérivation par échange de préfixes en tant que problème de recherche en linguistique contrastive », Kwartalnik Językowy, ISSN nr LXIII, zeszyt 4/2016,s. 500-506.

You have to be logged in to send messages