Program


Nowy Program studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii UW

  1. Do zrealizowania programu studiów doktoranckich wymagane jest uzyskanie przynajmniej 45 ECTS.
  2. Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.
  3. Program studiów doktoranckich
  4. Nowy program studiów doktoranckich

Uwaga: zajęcia fakultatywne mogą być zrealizowane również w 1. roku studiów; organizacja praktyk zależy od potrzeb i możliwości poszczególnych instytutów.

Doktorant powinien skontaktować się z koordynatorem ds. Uniwersyteckiego Systemu Studiów (USOS) w jednostce, w której jest afiliowany, w celu sprawdzenia czy jego dane znajdują się w bazie danych USOS, i uzyskania informacji na temat sposobu rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie. Zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywają się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. Aby zapisać się na przedmiot należy zalogować się na stronie (prawy górny róg ekranu). Loginem jest numer PESEL a hasłem hasło które Państwo używali podczas studiów magisterskich.
Uwaga: W przypadku osób które nie studiowały na UW hasłem jest hasło z systemu IRK.

Po zalogowaniu się należy wejść w link REJESTRACJE. Odnaleźć rejestracje na przedmioty ogólnouniwersyteckie. Następnie wybrać jednostkę oferującą przedmiot a na końcu przedmiot. Jeśli na przedmiot są wolne miejsca oraz jest od dedykowany dla doktorantów Wydziału Neofilologii ikona koszyka będzie aktywna. Kliknięcie na ikonę powoduje zapisanie się na przedmiot. W razie problemów z hasłem proszę pisać na adres doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl. Koniecznie podać numer PESEL.

Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż na III roku studiów.
Obrona pracy doktorskiej powinna odbyć się do końca IV (lub V w wypadku przedłużenia) roku studiów.

Warunki zaliczenia roku:

  • złożenie indeksu z zaliczeniami zajęć przewidzianych na dany rok studiów w programie,
  • złożenie sprawozdania rocznego podpisanego przez doktoranta i opiekuna naukowego,
  • złożenie opinii opiekuna naukowego.

Obieg dokumentów:

  • Podanie o zgodę na krajowy bądź zagraniczny staż naukowy (zaopiniowane przez opiekuna naukowego i parafowane przez kierownika jednostki) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich
  • Podanie o przedłużenie Studiów Doktoranckich (zaopiniowane przez opiekuna naukowego) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich

Podanie o skreślenie z listy doktorantów (zaopiniowane przez opiekuna naukowego) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich