Rekrutacja


Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

Osoba zainteresowana podjęciem studiów doktoranckich powinna nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału. Pracownik ten musi wyrazić pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem.

 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

Wydział: Neofilologii

Kierunek/specjalność studiów: nauki humanistyczne – literaturoznawstwo/językoznawstwo
Specjalizacje: anglistyka, germanistyka, hungarystyka, iberystyka, italianistyka, romanistyka, lingwistyka formalna.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: tak (stopień doktora)
Czas trwania studiów: 4 lata
Forma studiów: stacjonarne
Limit miejsc: w sumie 56 miejsca, w tym:

 • Instytut Anglistyki – 24 miejsca;
 • Instytut Germanistyki – 10 miejsc;
 • Instytut Romanistyki – 6 miejsc;
 • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – 8 miejsc;
 • Katedra Hungarystyki – 2 miejsca (1 ze specjalizacją w literaturze/języku węgierskim, 1 ze specjalizacją w literaturze/języku fińskim);
 • Katedra Italianistyki – 4 miejsca;
 • Katedra Lingwistyki Formalnej – 2 miejsa

 

Termin składania dokumentów oraz termin rejestracji w systemie IRK:

14.05-23.08.2018 r. (składając dokumenty kandydat równolegle rejestruje się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/DOK2018/) Kandydatów na studia doktoranckie nie obowiązuje opłata rejestracyjna, należy więc zignorować dotyczący tej opłaty etap internetowej rejestracji kandydatów.


 

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie [formularz generowany poprzez system IRK] skierowane do JM Rektora UW;
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 3 kolorowe fotografie legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie);
 • kolorowa fotografia legitymacyjna wprowadzona do systemu IRK, wyłącznie w formacie JPG, rozdzielczość 300×375 pikseli; po zaakceptowaniu zdjęcia pojawi się opcja wydrukowania podania o wyrobienie legitymacji, które należy również dostarczyć do sekretariatu.
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys (podać m.in. tytuł pracy magisterskiej i datę egzaminu magisterskiego oraz nazwę uczelni, która wydała dyplom);
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia (jeśli kandydat nie dostał jeszcze dyplomu może przynieść zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra);
 • wykaz osiągnięć kandydata (wypełniony druk Informacji dla Komisji Rekrutacyjnej;);
 • zaświadczenie o średnich ocen ze studiów I i II stopnia;
 • certyfikaty stwierdzające znajomość języków obcych (na poziomie przynajmniej B2). Spis akceptowanych certyfikatów znajduje się na stronie Neofilologii UW (zakładka Studium Doktoranckie);
 • projekt badawczy (max. 3 strony). Jeśli projekt badawczy jest sformułowany w języku obcym, należy dołączyć także jego polską wersję;
 • deklaracja potencjalnego opiekuna, tj. samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, dotycząca objęcia opieką naukową kandydata w przypadku jego zakwalifikowania na studia doktoranckie;
 • opinia na temat projektu badawczego, napisana przez potencjalnego opiekuna, tj. samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Neofilologii UW, który zadeklarował chęć objęcia opieką naukową kandydata w przypadku jego zakwalifikowania na studia doktoranckie;
 • oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia) [druk 3];
 • formularz ZUS ZZA [druk 1 oraz druk 2] (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia – druk w oddziałach ZUS-u) oraz podpisane pouczenie /oświadczenie dla doktorantów [druk 4];
 • fakultatywnie, jeśli kandydat wymienia wśród osiągnieć publikacje: kserokopie max. 2 publikacji lub tekstów przyjętych do druku, które kandydat uważa za najważniejsze w swojej dotychczasowej działalności naukowej.

Złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem formalnym przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Sekretariat Studium Doktoranckiego przyjmuje wyłącznie kompletną dokumentację w jednym egzemplarzu w białych teczkach z gumką (nie wiązanych).


 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

14.05 – 23.08.2018 r. – Sekretariat Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii  –  Dobra 55, 00-312 Warszawa ; pokój 2047- II piętro.


 

Sposób przeprowadzania rekrutacji:

Komisja Rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze pod uwagę:


(a) dotychczasowe osiągnięcia kandydata (max. 10 pkt.).

Kryteria:
 • Ocena na dyplomie ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (maksymalnie 3 punkty).
          Punktacja:

ocena dobra + (4.5) – 0.5 punktu (osobno za studia I i II stopnia),
ocena bardzo dobra (5) – 1 punkt (osobno za studia I i II stopnia),
ocena dobra + (4.5) – 1 punkt (po jednolitych studiach magisterskich),
ocena bardzo dobra (5) – 2 punkty (po jednolitych studiach magisterskich),
dyplom magisterski z wyróżnieniem – 1 punkt.

 • udokumentowana certyfikatami znajomość języków obcych na poziomie minimum B2 (max 2 pkt.):
 • za drugi język obcy: 1 pkt.
 • za trzeci język obcy: 1 pkt.
 • aktywność naukowa (max. 5 pkt.)
 • artykuł naukowy opublikowany (lub z zaświadczeniem o przyjęciu do publikacji) w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanym tomie zbiorowym – 2 pkt.
 • wystąpienie z referatem na konferencji naukowej – 1 pkt.
 • wystąpienie z referatem na konferencji studenckiej – 0,5 pkt.

(b) projekt badawczy, z uwzględnieniem opinii potencjalnego opiekuna (max. 10 pkt.)

Kryteria:

jasność sformułowania przedmiotu i celu badań – 0-2 pkt.
znajomość stanu badań w danej dziedzinie – 0-2 pkt.
oryginalność tematu na tle dotychczasowych badań, uzasadnienie sensowności podjęcia badań – 0-2 pkt.
uzasadnienie hipotezy badawczej, stopień konkretyzacji projektu – 0-2 pkt.
uzasadnienie wyboru metody badawczej – 0-2 pkt.


(c) rozmowę kwalifikacyjną (max. 10 pkt.)

Kryteria:

ogólna znajomość własnej dyscypliny, erudycja – 0-2 pkt.
umiejętność zreferowania i uargumentowania własnego projektu badawczego – 0-2 pkt.
precyzja i jasność wysłowienia, znajomość terminologii specjalistycznej wybranej specjalności – 0-2 pkt.
umiejętność dyskusji i odpowiadania na pytania – 0-2 pkt.
znajomość języka obcego wybranej specjalności (przynajmniej część rozmowy odbywa się w języku obcym, zgodnym ze specjalnością) – 0-2 pkt.


Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 30 pkt.

Wymagana minimalna liczba punktów: 16 pkt., w tym minimum 4 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej w ramach powyżej określonego limitu miejsc w poszczególnych Instytutach i Katedrach Wydziału Neofilologii.

Planowany termin przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych: 04-07.09.2018 r. Szczegółowy terminarz, z podziałem na poszczególne Instytuty i Katedry Wydziału Neofilologii, ogłoszony zostanie do 28.08.2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać na Wydziale Neofilologii UW, ul. Dobra 55.


 

 • Termin ogłoszenia wyników: 14.09.2018 r.
 • Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: Sekretariat Studium Doktoranckiego, Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55, pokój 2.047 oraz strona internetowa Studium Doktoranckiego: www.neofilologia.uw.edu.pl
 • Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1.10.2018 r.

Szanowni Doktoranci,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami dotyczącymi regulaminu studiów doktoranckich.
Należy je stosować w wypadku ubiegania się o przedłużenie studiów, urlop dziekański, okolicznościowy,macierzyński itd., a także w celu rozwiania wątpliwości w innych kwestiach dotyczących przebiegu studiów.

Uchwała nr 308 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 45 Rektora UW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019