Rekrutacja


Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017:

Osoba zainteresowana podjęciem studiów doktoranckich powinna nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału. Pracownik ten musi wyrazić pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem.
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii (rok akademicki 2016/2017)

W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę:

 • ocenę projektu badawczego (jasność sformułowania przedmiotu badań, uzasadnienie sensowności podjęcia badań, postawienie hipotezy badawczej, osadzenie projektu w literaturze przedmiotu, wskazanie na metodę badawczą) 1 – 6p.;
 • ocenę rozmowy kwalifikacyjnej 1 – 6p.;
  średnią uzyskaną na studiach I i II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich – od 4,0 do 4,5 – 1p., od 4, 51 do 5,00 – 2p., dyplom z wyróżnieniem – 3p.;
 • ocenę aktywności naukowej (kopie publikacji lub maszynopisy tekstów złożonych do druku, poświadczenia uczestnictwa w konferencjach, projektach badawczych, zaangażowania w organizację konferencji) 1 – 3p;
 • udokumentowaną znajomość języków obcych (spoza programu odbytych studiów) na poziomie co najmniej B2 – 1p.

Uwagi: Ocena projektu badawczego jest wypadkową oceny zaproponowanej przez opiekuna naukowego i oceny wystawionej przez komisję rekrutacyjną. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 19p. Wymagana liczba punktów – 10. O przyjęciu decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej. Limit miejsc: 80

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektor (system IRK)
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie kierowane do Komisji Kwalifikacyjnej Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia
 • życiorys (podać tytuł pracy magisterskiej, datę obrony)
 • 3 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie)
 • fotografia w formacie JPG, w kolorze, lewy profil z odsłoniętym uchem, rozdzielczość 300×375 pikseli. Na końcu tego pliku znajdują się przykłady prawidłowych zdjęć.

Fotografię należy umieścić w systemie IRK dla doktorantów. Po zaakceptowaniu zdjęcia przez Komisję Rekrutacyjną pojawi się opcja wydrukowania podania o wyrobienie legitymacji. Podanie należy dostarczyć do pokoju 2.047 – II piętro, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ocen, ocena pracy magisterskiej, ocena egzaminu magisterskiego, ocena na dyplomie, ewentualnie dyplom z wyróżnieniem
 • certyfikaty stwierdzające znajomość języków obcych spoza programu studiów (na poziomie przynajmniej B2) – spis akceptowanych certyfikatów znajduje się na stronie Neofilologii UW (zakładka Studium Doktoranckie)
 • opis zainteresowań naukowych kandydata w formie projektu badawczego (ok. 3 strony tekstu), wraz z oceną projektu w skali 1 – 6, dokonaną przez opiekuna naukowego, będącego samodzielnym pracownikiem naukowym jednostki Wydziału Neofilologii UW, przy której ma być afiliowany kandydat, o ile zostanie doktorantem dodatkowo zgoda opiekuna na sprawowanie opieki). Jeśli projekt badawczy jest sformułowany w języku obcym, to należy dołączyć jego polską wersję.
 • informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach)
 • oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia) [druk 3]
 • formularz ZUS ZZA (druk 1 oraz druk 2) (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia) [druk w oddziałach ZUS-u + podpisane pouczenie /oświadczenie dla doktorantów [druk 4]
 • Do teczki z dokumentami należy dołączyć wypełniony druk Informacji dla Komisji Rekrutacyjnej

Uwaga kandydaci!
Kandydaci na doktorantów w Instytucie Anglistyki Wydz. Neofilologii UW w roku akademickim 2014/15 są proszeni o dołączenie do dokumentów zgłoszeniowych tematu pracy badawczej.

Odpowiednie formularze można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać w sekretariacie Studium Doktoranckiego/Instytutu Anglistyki.
Sekretariat Studiów Doktoranckich przyjmuje tylko kompletną dokumentację w jednym egzemplarzu – w białych teczkach.
Dokumenty powinny być składane w podpisanych teczkach (stopień naukowy i imię/nazwisko opiekuna naukowego – w prawym górnym rogu teczki); (imię i nazwisko kandydata, instytut(katedra) – w prawym dolnym rogu teczki);

Termin składania dokumentów:
16.05 – 02.09.2016 r.
Uwaga: Termin składania dokumentów jest nieprzekraczalny. Dokumenty dostarczone po podanym terminie nie zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej. Prosimy o pilne składanie dokumentów, jeszcze przed przerwą wakacyjną, począwszy od maja 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studium Doktoranckiego,
Wydział Neofilologii UW,
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro
mgr Ewa Janukowicz
mgr Małgorzata Malinowska

Kandydat zobowiązany jest do jednoczesnego zarejestrowania się poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (http://doktoranci.irk.uw.edu.pl/). System ten jest dostosowany do przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Kandydatów na studia doktoranckie nie obowiązuje opłata rejestracyjna, należy więc zignorować dotyczący tej opłaty etap internetowej rejestracji kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne od 05.09 – 09.09.2016r :

Ogłoszenie wyników:
15.09.2016 r.
Strona internetowa studium doktoranckiego www.neofilologia.uw.edu.pl
Termin rozpoczęcia studiów:
1 października 2016 r.

Szanowni Doktoranci,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami dotyczącymi regulaminu studiów doktoranckich.
Należy je stosować w wypadku ubiegania się o przedłużenie studiów, urlop dziekański, okolicznościowy,macierzyński itd., a także w celu rozwiania wątpliwości w innych kwestiach dotyczących przebiegu studiów. Prosimy o powoływanie się na odpowiednie paragrafy i punkty w składanych ewentualnie przez Państwa wnioskach.

Studium Doktoranckie Wydz. Neofilologii UW
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
Regulamin Studiów Doktoranckich