Stypendia


Tryb przyznawania

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • zapomogi

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Drodzy Doktoranci
W związku z nowymi regulacjami stypendium zwane ‘Zwiększenie stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim‘ może być przyznane jedynie tym doktorantom, którzy mają udokumentowane osiągnięcia akademickie i dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015.
Osiągnięcia akademickie to: artykuły naukowe (opublikowane, przyjęte do druku), konferencje (udział aktywny), granty i projekty naukowe, zaangażowanie w ochotniczą pracę na Uniwersytecie, itd.
Osiągnięcia dydaktyczne to: prowadzenie regularnych zajęć, robienie prezentacji promujących Wydział / Uniwersytet, ocenianie testów na zakończenie roku i egzaminów C1, pomaganie innym pracownikom naukowym w przygotowywaniu materiałów, tworzenie syllabusów kursowych, itd.

Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim.

oraz

art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), który stanowi, że Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (…) przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Dotyczy to zarówno doktorantów pierwszego roku, jak również wyższych lat

Od 1.10.2017 wszystkie wnioski stypendialne umieszczone są w systemie USOS!