Ważne dokumenty


  1. Regulamin Wydziału Neofilologii
  2. Ważne dokumenty
  3. Misja i strategia Wydziału Neofilologii 
  4. Strategia Średniookresowa Rozwoju Wydziału Neofilologii na lata 2015-2018
  5. System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
  6. Raport samooceny
  7. Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Decree No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of 27 September 2019 on the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw)

 

  1. Szczegółowe Zasady Studiowania od 1 października 2018 r.
  2. Szczegółowe Zasady Studiowania do 30 września 2017 r.

Wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Warszawskiego są publikowane w Monitorze UW.
Akty prawne wydawane przez Wydział Neofilologii są dostępne w Dzienniku UW.

Zarządzenia Dziekana

z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzekwowania należności od osób zalegających z płatnościami za usługi edukacyjne (dokument w załączeniu)

z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie planowania, ustalania oraz zasad rozliczania pensum nauczycieli akademickich na Wydziale Neofilologii (dokument w załączeniu)

z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu oceny i wyboru kandydatów w postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Neofilologii (dokument w załączeniu)

z dnia 1 października 2020 r. w sprawie określenia zakresu zadań Prodziekanów Wydziału Neofilologii w kadencji 2020-2024 (dokument w załączeniu)