Wykaz dokumentów


                                                                                do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora
 1. Wniosek o nadanie tytułu profesora adresowany do Dziekana Wydziału (2 egz.)
 2. Poświadczony w Dziekanacie Wydziału Neofilologii UW dokument stwierdzający uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz doktora habilitowanego (2 egz.)
 3. Autoreferat, w języku polskim (7 egz.) i angielskim (2 egz.), przedstawiający:
  a) osiągnięcia naukowe;
  b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
  – zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczył w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
  – otwartych przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczy w charakterze promotora,
  – sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
  c) działalność popularyzującą naukę.
 4. Ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze, sporządzona według wzoru (8 egz.).
 5. Kwestionariusz osobowy z fotografią (2 egz.).
 6. Kilka opracowań kandydata uznanych za najważniejsze (7 egz.).

Zeskanowane kopie dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4 należy przekazać również w formie elektronicznej.