Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW / Preventing COVID-19 spread among the UW community

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Dear Sir or Madam

In connection with preventing COVID-19 spread among the UW community, The Rector of the University of Warsaw:

  • Cancels lectures and classes with students, doctoral candidates, post-diploma learners, excepting remote classes (until 14th April 2020);
  • Cancels open events, e.g. conferences, symposiums, open lectures, cultural events, etc. (until 30th April 2020);
  • Suspends travels abroad and participation of employees, doctoral candidates and students in national conferences (until 30th April 2020).

Following changes shall become effective on 11th March.

More information will be available on the UW website.

 

Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma podejrzenie zarażenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sekretariat SD : doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl !


Data publikacji: 11 marca 2020